Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu TanieCiuszki.pl.
  2. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej TanieCiuszki.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się i utrwalenie jego treści.
  3. Fakt korzystania z serwisu TanieCiuszki.pl oznacza że, Użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 2. DEFINICJE
  • Terminy użyte w Regulaminie:
   • SERWIS - serwis dostępny w domenie internetowej TanieCiuszki.pl, prezentujący atrakcyjne promocje dostępne w sklepach internetowych,
   • UŻYTKOWNIK - osoba, która korzysta z serwisu TanieCiuszki.pl,
   • SKLEP - sklep internetowy współpracujący z TanieCiuszki.pl, prezentujący swoje towary,
   • TOWAR - produkt oferowany przez Sklep,
   • REGULAMIN - niniejszy dokument.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Serwis TanieCiuszki.pl nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.
  2. Użytkownik może korzystać z serwisu TanieCiuszki.pl za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem.
  3. Serwis TanieCiuszki.pl umożliwia Użytkownikowi:
   1. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy,
   2. przejście na strony Sklepów.
  4. Serwis TanieCiuszki.pl dokłada starań, aby informacje prezentowane w serwisie były zgodne z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Aktualne informacje dotyczące ceny, dostępności oraz cech towaru, dostępne są na stronie witryny internetowej Sklepu i u obsługi Sklepu, z którego Towar pochodzi. Wszelkie pytania dotyczące Towaru Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do obsługi Sklepu, z którego dany Towar pochodzi. Serwis TanieCiuszki.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie TanieCiuszki.pl, a na stronie internetowej Sklepu.
  5. Wszelkie transakcje pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywają się na warunkach określonych przez Sklep i obowiązujące przepisy prawa. Serwis TanieCiuszki.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert prezentowanych przez Sklepy oraz za przebieg ewentualnych transakcji. W szczególności nie odpowiada:
   1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie TanieCiuszki.pl,
   2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
   3. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem lub przepisów prawa,
   4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów prezentowanych w serwisie TanieCiuszki.pl przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.
 4. OCHRONA PRYWATNOŚCI
  1. Serwis TanieCiuszki.pl nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych.
  2. Serwis TanieCiuszki.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
  3. Serwis TanieCiuszki.pl podczas przeglądania stron internetowych TanieCiuszki.pl używa plików "cookies". Więcej informacji na temat plików "cookies" znajduje się w Polityce Prywatności.
 5. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH
  1. Obsługa techniczna dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Mimo to mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
  2. Serwis zastrzega sobie prawo do okresowych przerwy technicznych.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis TanieCiuszki.pl informuje o tym Użytkowników na stronach serwisu.
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.11.2016.